P1060515

Artery forceps (1) by MATHIEU

 

 

more ...

 Aderlass-Schale (1)

Bleeding Bowl Cup (1)

 

more ...

Aderlass-Schale (2)

Bleeding bowl cup (2)

 

 

more ...

Coupe à saigner 1

Bleeding bowl cup (3)

 

 

more ...

  Aderlass-Schale (4)

Bleeding cup bowl (4)

 

 

 

 

 

more ...

     Lanzette 1

Bleeding lancet (1)   (4 pictures)

more ...

  Aderlasslanzette (2), Perlmutt

Bleeding lancet (2)

more ...

Näherinnenmesser

Bleeding lancet (3)

 

 

more ...

   Schnepper (5)

Bleeding lancet (4)

more ...

   Schnepper (6), veterinärmedizinisch

Bleeding lancet (5)

 

more ...

  Schnepper (7), veterinärmedizinisch

Bleeding lancet, hammer

 

 

 

 

 

more ...

  Fliete aus Laufen

Bleeding lancet (7)

 

 

more ...